602 71 34 94 biuro@ubieramysamochody.pl
20-484 Lublin, ul. Inżynierska 5

Accredited 3M Endorsed Vehicle Graphic Installer
Akredytowany Aplikator Folii Samochodowej

Samochód to nie przedmiot, musi mieć charakter

NOWOŚĆ - KARTY PODARUNKOWE

Znajdź nas na:

NOWOŚĆ - KARTY PODARUNKOWE

Proponujemy Państwu zakup SPECJALNEJ KARTY PODARUNKOWEJ, która stanowi nowoczesny pomysł na prezent.

KARTY możecie Państwo nabyć w nominałach: 100, 200, 500 i 1000 PLN

 

 

REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady użytkowania Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl

2.  Słowniczek określeń użytych w Regulaminie:  

a)  Regulamin - niniejszy regulamin Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl;

b) Karta Podarunkowa Ubieramy Samochody.pl lub Karta – karta w formie bonu usługowego na okaziciela,  który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w firmie Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o.;

c) Wydawca - wydawca Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o. 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 5, NIP 9462644452, Regon 061572559, KRS 0000466871, VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, Kapitał Zakładowy 5000 PLN (opłacony w całości)

d) Nabywca - osoba, o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w firmie Ubieramy Samochody.pl dokonuje przekazania środków pieniężnych w złotych polskich na rzecz Wydawcy w zamian za wydanie Karty;

e)  Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl;

f)  Firma Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o. – firma działająca pod adresem 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 5  

g)   Usługi- usługi oferowane w firmie Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o.;

3.  Program Karty Upominkowej Ubieramy Samochody.pl rozpoczyna się w dniu 21.11.2016 r.

4  Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego gotówką określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych polskich - do przekazania mu Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za usługi świadczone w firmie Ubieramy Samochody.pl. W takiej sytuacji Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy do przyjmowania Karty do realizacji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

5.  Karta Upominkowa Ubieramy Samochody.pl jest ważna do 31.03.2017.

6. W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty środki pieniężne pozostaną na niej niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu tychże środków pieniężnych.

 

II. Wydanie Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl

1.  Karty Podarunkowe Ubieramy Samochody.pl są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.

2.  Karta Podarunkowa Ubieramy Samochody.pl może być używana wyłącznie w siedzibie firmy Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o w okresie ważności karty.

3. Karty wydawane są w nominałach: 100,  200, 500 i 1000 zł

4.  Wydawca nie obciąża Nabywcy lub Użytkownika za wydanie lub korzystanie z Karty.

5.   Nabywca lub Użytkownik nie mogą anulować nabycia Karty.

6. Wydanie Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl następuje niezwłocznie w zamian za przekazanie Wydawcy przez Użytkownika środków pieniężnych wyrażonych w złotych polskich gotówką w kwocie odpowiadającej wartości karty.

7.  Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika  nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa Ubieramy Samochody.pl nie podlega zwrotowi, nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać wymieniona przez Wydawcę na inną kartę tego typu.

8.   Nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki przy użyciu Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl.

9.  Nabywca poprzez zakup Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Użytkownik poprzez użycie Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

IV. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl

1.  Do realizacji w firmie Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o będą przyjmowane wyłącznie Karty aktualne i nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

2. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie do wyczerpania jej limitu przypisanego do Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl wynikającego z wpłaty Nabywcy.

3.  Przy realizacji Karty, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty, reszta dostępnych środków pozostaje na Karcie. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty.

4.  Zakup Karty Podarunkowej  nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

5. Wydawca oraz pracownicy firmy Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o. mają prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach:

a) uszkodzenia Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności Karty.

b) braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi;

6.  Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl wynikające z siły wyższej lub okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl

1.  Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe od momentu ich wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl po ich przekazaniu Nabywcy. Użytkownik Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.

2.  Nabywca lub Użytkownik nie będą także zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl.

3.  Wydawca nie umożliwia Użytkownikowi lub Nabywcy Karty zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.

4.  Transakcja dokonana przy pomocy Karty Podarunkowej jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o. żadnych roszczeń z tego tytułu.

5.  Wszelkie reklamacje związane z zakupem usług przy użyciu Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty potwierdzenia przez pracownika firmy Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o., złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika w firmie lub  od dnia doręczenia pisma Użytkownika do Wydawcy, przesłanej na adres o którym mowa w pkt. 2 c

VII. Postanowienia końcowe

1.  Wydanie Karty Podarunkowej Ubieramy Samochody.pl nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy, na pisemne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

2.  Karta Podarunkowa Ubieramy Samochody.pl w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa - nie jest kartą płatniczą. Karta jest znakiem legitymacyjnym - formą bonu towarowego.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela oraz obowiązujące przepisy prawa.

4.  Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.ubieramysamochody.pl  oraz dostępna w siedzibie firmy Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o.

5.  Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty można uzyskać u pracowników firmy Ubieramy Samochody.pl

6.  Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart i zakończenia wydawania i realizacji Kart Podarunkowych Ubieramy Samochody.pl bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Podarunkowych Ubieramy Samochody.pl Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.ubieramysamochody.pl

7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.ubieramysamochody.pl 

Ubieramy samochody.pl
Ubieramy samochody.pl

Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o.
20-484 Lublin, ul. Inżynierska 5
tel. 600 73 99 91, 602 71 34 94
e-mail: biuro@ubieramysamochody.pl
 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij